دانلود مقاله کن مکن های صوفیانه


  • ظرفیت: 500
  • حد نصاب: 500
  • تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر
  • وضعیت دوره : فعال

دانلود مقاله کن مکن های صوفیانه

دانلود مقاله کن مکن های صوفیانه

تاریخ ثبت : 1397/06/17 کد دوره : r941308526
نوع دوره : کارگاه آموزشی نوع تدریس : عمومی
تاریخ شروع دوره : 1397/06/17 تاریخ پایان دوره : 1397/10/20

بررسی زبان تعلیمی هجویری در کشف‌المحجوب بر اساس بسامد افعال امر، نهی و نفی چکیده امر به معروف و نهی از منکر در اسلام از فروعات دین و جزو واجبات است. در تعالیم متصوفه، مرید به عنوان شخصی که پیرو بی¬چون و چرای گفتار و رفتار شیخ است، باید ملتزم به دستورات وی باشد و امر و نهی¬های او را گردن¬نهد. با توجه به این¬که نحوۀ رفتار و گفتار پیر و مراد در تربیت مرید اهمیت دارد، در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی و آماری، افعال امر، نهی و نفی کتاب کشف¬المحجوب هجویری مورد بررسی قرار گرفته-است. برای اخذ نتیجۀ بهتر، در چهار اثر عرفانی دیگر: کیمیای‌سعادت، رسالۀ قشیریه، طبقات¬الصوفیه و دیوان‌حافظ نیز برخی واژگان که مبیّن دیدگاه مثبت و منفی مؤلفان بوده بررسی و با کشف‌المحجوب مقایسه گردیده¬است. داده¬های پژوهش نشان می¬دهد، هجویری در این کتاب روش متعادلی را به¬کار گرفته و در اغلب موارد از امر و نهی مستقیم پرهیز کرده¬است، به طوری که شمار افعال امر و نهی در این کتاب بسیار اندک است و نسبت به سایر افعال بسامد چندانی ندارد. در مقایسه با سایر کتب نیز، همین ویژگی به مشاهده می-شود و کشف¬المحجوب در برابر کیمیای‌سعادت، که کتابی مبتنی بر بایدها و نبایدهاست، کمتر به این مقوله پرداخته¬است. کلید واژه¬ها: کشف¬المحجوب، افعال امر و نهی، افعال متقابل، مثبت¬اندیشی.